Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zgodnie z art. 12  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
 
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu o raz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
    będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań
z działalności zarządu, w tym działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
    udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych
ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a)   zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f)    tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h)  współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
i)    tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w
  sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w rat.5,
 
10) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych
  państw oraz przystępowania do mi8ędzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
   lokalnego rynku pracy,
14) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
   przeciwpowodziowego powiatu,
15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
 powiatu.
 
Zasady funkcjonowania i tryb pracy Rady Powiatu określa Uchwała Nr III/16/2003 Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przemyskiego (Dz.Urz.Woj.Podkarp. z 2003r., Nr 29, poz. 510)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył2007-03-30
Publikujący -
Wygenerowano: 05 marca 2021r. 03:39:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.