Starostwo Powiatowe w Przemyślu
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
GK
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru,
Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. /016/ 678-22-16, 678-50-54 w. 297
 
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
wtorek od 8.00 – 16.00
obsługa wydziału znajduje się w pokojach nr /86,89,90,92,94,96,97/
 
 
Naczelnik Wydziału: Bogusława Fac
pokój nr 97 (II p.)
 

 
 
 
Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru,
Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu należy:
 
 
 
 
1.      Nadzór nad gromadzeniem, prowadzeniem, powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianiem tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym.
2.      Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków .
3.      Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
4.      Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów  i zakładanie ewidencji budynków.
5.       Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
6.  Koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania i prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
7.      Zakładanie  osnów szczegółowych.
8. Sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych
i kartograficznych.
9. Współudział w postępowaniach o zamówienia publiczne w ramach posiadanych środków finansowych,pochodzących z przyznanych dotacji i budżetu powiatu, nadzór ,odbiory prac geodezyjnych i kartograficznych i rozliczanie tych prac.
10. Kontrola właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
11. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12. Prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład SIT-u (systemu informacji o terenie).
13. Przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości.
14. Prowadzenia map i tabel taksacyjnych nieruchomości.
15.  Przyjmowanie od rzeczoznawców majątkowych wyciągów z wykonanych operatów wycen nieruchomości.
16. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
17. Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w tym; nabywania na własność, sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania 
w trwały zarząd i zamiany.
18. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa.
19. Wnioskowania i przedkładania propozycji podziałów nieruchomości Skarbu Państwa, do właściwego organu.
20. Gospodarowania nieruchomościami Powiatu w tym: nabywania na własność, sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania w trwały zarząd i zamiany.
21. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu.
22. Wnioskowania i przedkładania propozycji podziałów nieruchomości Powiatu do właściwych organów.
23. Wywłaszczania nieruchomości; wszczynania postępowania wywłaszczeniowego, prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
24. Udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości.
25. Zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.
26. Wyrażania zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości lub przez użytkownika wieczystego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
27. Ustalania, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne.
28. Ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.
29. Sprawowania nadzoru nad działalnością spółki.
30. Stwierdzania wygaśnięcia decyzji oddających w użytkowanie rsp grunty Skarbu Państwa oraz przekazywania tych gruntów do ZWRSP.
31. Uwłaszczenia i regulowania spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
32. Przenoszenia własności działek Skarbu Państwa lub gminy pod budynkami wyłączonym spod przejęcia na własność Państwa na rzecz właścicieli budynków.
33. Przyznawania własności działek obciążonych prawem użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu na rzecz osób uprawnionych.
34. Regulowanie własności gruntów Skarbu Państwa.
35. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
36. Ochrony gruntów rolnych i leśnych.
37. Zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych na terenach nie wchodzących obecnie w skład obszaru Państwa jako ekwiwalentu na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i ceny sprzedaży położonych na niej budynków oraz lokali stanowiących własność Skarbu Państwa.
38. Scaleń i wymiany gruntów.
39. Współudział w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz uproszczonych planów gruntów przeznaczonych do zalesienia.
40. Sprawowanie nadzoru nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej jako jednostki organizacyjnej Powiatu w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
41. Reprezentowanie Skarbu Państwa i Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami.
42. Regulowanie własności nieruchomości Powiatu.
43. Dyspozycja środkami finansowymi w dziale 010, 700, 710.
44. Współudział w postępowaniach o zamówienia publiczne w ramach posiadanych środków pochodzących z przyznanych dotacji oraz w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
45. Nadzór i odbiory wykonywanych robót geodezyjnych i kartograficznych.
46. Rozliczanie wykonywany prac geodezyjnych i kartograficznych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przemyślu
WytworzyłJolanta Lemisz - naczelnik2008-08-21
Publikujący admin admin - Admin 2008-08-21 12:44
Modyfikacja admin admin - Admin 2018-05-17 14:19
Wygenerowano: 25 czerwca 2018r. 21:15:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.