Menu Podmiotowe menu ikonka

STAROSTA PRZEMYSKI

Jan Pączek
 
tel.(016) 678-24-24, 678-50-54 w. 145
 
  Przyjmuje strony : wtorki – od godz.13.00 do 16.00
   (po uprzednim zarejestrowaniu w sekretariacie)
 
 
Kompetencje Starosty
 
 
   Starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu, kierownikiem starostwa powiatowego
i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Do zadań starosty wynikających z pełnienia funkcji przewodniczącego zarządu należy
w szczególności:
 
1)  ustalanie porządku obrad Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu,
2)  organizowanie pracy zarządu powiatu i przewodniczenie jego posiedzeniom,
3)  reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
4)  kierowanie Starostwem,
5)  podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach 
     niecierpiących   zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających
     bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty  
     materialne; czynności te wymagają dla swej ważności zatwierdzenia na najbliższym 
     posiedzeniu Zarządu,
6)  przesyłanie do organów nadzoru w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwał Rady Powiatu,
7)  niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej  wykonania w trybie 
     przewidzianym przepisami prawa,
8)  występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu o wybór Wicestarosty i pozostałych  
     Członków Zarządu,
9)  występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu o powołanie Sekretarza i Skarbnika,
10)   wydawanie decyzji w indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
   o ile przepisy szczególne nie przewidują wydawania decyzji przez Zarząd,
11)   wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 
    Starostwa  Powiatowego i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
12)   wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników  powiatowych służb,
inspekcji i straży,
13)   opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania
    i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 
 
  Do zadań starosty wynikających z pełnienia funkcji zwierzchnika służbowego
  w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży należy w szczególności:
 
1)  powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek w uzgodnieniu z wojewodą, a 
 także wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2)  zatwierdzanie programów ich działania,
3)  uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu,
4)  w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek,
5)  zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli,
 
Uwaga:  Uprawnienia starosty wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają ustawy
     i przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw.
 
   Do zadań starosty wynikających z pełnienia funkcji kierownika zakładu pracy należy
   w szczególności:
 
1)  organizowanie pracy starostwa powiatowego,
2)  dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
3)  wykonywanie nakazów, zakazów, zarządzeń i decyzji wydawanych przez organy nadzoru   
 nad warunkami pracy,
4)  realizowanie zadań obronnych i ochrony ludności przewidzianych
    w przepisach dla kierownika zakładu pracy,
5)  występowanie w charakterze strony procesowej w sprawach pracowniczych,
6)  tworzenie i administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
7)  koordynowanie tematyki szkoleń, kursów i doskonalenia zawodowego pracowników,
8)  ustalanie urlopów wypoczynkowych sekretarzowi i skarbnikowi powiatu, wicestaroście, 
     naczelnikom wydziałów, osobom zatrudnionym na stanowiskach: ds. kontroli gospodarki finansowej, ds. zamówień publicznych, rzecznikowi praw konsumentów, radcom   
     prawnym  oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.
9)  Starosta zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa, tworzy warunki działania,
a także  ustala organizację pracy urzędu.
    10) Starosta odpowiada za prawidłowe kształtowanie polityki kadrowej.
 
  Starosta jest przewodniczącym:
 
1)  Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 
2)  Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Starosta  bezpośrednio nadzoruje pracę:
 
1)  Zespołu Radców Prawnych,
2)  Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji,
3)  Rzecznika Praw Konsumentów,
4)  Pełnomocnika ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i Inspekcjami,
5)  osoby zatrudnionej na stanowisku ds. kontroli gospodarki finansowej,
6)  osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zamówień publicznych,


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Wytworzył: Administrator BIP 2007-03-30
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2007-09-03 13:04:51
Liczba wyświetleń: 8719
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj