Menu Podmiotowe menu ikonka

PEK

  • 13 sierpnia 2019 07:16

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji
Pl. Dominikański 3

37-700 Przemyśl

tel. /016/678-32-10, 678-50-54 w. 285

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

obsługa wydziału znajduje się w pokojach nr /66, 85, 88, 91/

 

Naczelnik Wydziału: Piotr Worosz

pokój nr 88 (II p.)

 

 

Do zadań Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji należy:

 

 

1.      Przygotowywanie i bieżąca aktualizacja bazy informacyjnej powiatu przemyskiego wykorzystywanej do opracowania publikacji informacyjno-promocyjnych.

2.      Podejmowanie działań na rzecz promowania powiatu przemyskiego oraz współdziałanie w tym zakresie z wydziałami Starostwa, gminami, organizacjami, instytucjami i osobami zainteresowanymi.

3.      Opracowywanie i przygotowywanie tematycznych materiałów informacyjno-promocyjnych celem ich publikacji.

4.      Uczestniczenie w imprezach, wystawach krajowych i zagranicznych służących  promocji Ziemi Przemyskiej.

5.      Koordynowanie przedsięwzięć związanych z kontaktami zagranicznymi starosty.

6.      Tworzenie i aktualizacja witryny internetowej „Powiat Przemyski”.

7.      Opracowywanie materiałów reklamowych powiatu przemyskiego.

8.      Redagowanie i opracowywanie Informatora Samorządowego Powiatu Przemyskiego.

9.      Gromadzenie i archiwizacja materiałów pomocniczych w formie elektronicznej niezbędnych do opracowywania publikacji periodycznych i okazjonalnych.

10.  Graficzne opracowywanie projektów zaproszeń, plakatów i innych materiałów okazjonalnych.

11.  Organizowanie konferencji prasowych.

12.  Realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:

 

1)      opracowywanie zasad wyboru członków rady oświatowej oraz projektu regulaminu jej działania,

2)      przygotowywanie dokumentów w celu powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

3)      opracowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,

4)      prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania,

5)      prowadzenie rejestru skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

6)      sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

13.  Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury.

14.  Mecenat nad działalnością kulturalną – współdziałanie ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i gminnymi ośrodkami kultury.

15.  Określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

16.  Określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów.

17.  Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją instytucji kultury.

18.  Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej dla pracowników instytucji kultury.

19.  Realizacja zadań  w zakresie  turystyki, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki kwalifikowanej we współdziałaniu ze stowarzyszeniami i jednostkami samorządu terytorialnego.

20.  Organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych do jej rozwoju.

21.  Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu, z wyłączeniem związków  sportowych o zasięgu ogólnokrajowym.

22.  Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisu o ewidencji.

23.  Pozyskiwanie informacji na temat aktualnie dostępnych programów pomocowych oraz upowszechnianie ich wśród gmin powiatu przemyskiego oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z terenu powiatu.

24.  Opracowywanie wniosków o pozyskanie środków pomocowych dla powiatu skierowanych do różnych organizacji zarządzających programami pomocowymi oraz współpraca z tymi instytucjami.

25.  Prowadzenie obsługi Punktu Informacji Europejskiej przy Starostwie Powiatowym oraz  współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz całą siecią powiatowych punktów informacji europejskiej  w zakresie wspólnie realizowanych projektów.

26.  Koordynacja współpracy międzynarodowej powiatu przemyskiego oraz zawartych porozumień.

27.  Współpraca z podmiotami gospodarczymi na terenie powiatu przemyskiego. Upowszechnianie wśród tych podmiotów informacji dotyczących krajowych
i zagranicznych ofert gospodarczych, możliwości korzystania z programów  pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, imprez targowo-wystawienniczych i innych.

28.  Opracowywanie i bieżące aktualizowanie statystycznej bazy informacyjnej o powiecie przemyskim oraz gminach wchodzących w skład powiatu.

29.  Koordynacja realizacja strategii powiatu przemyskiego i wieloletniego planu inwestycyjnego.

30.  Współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, urzędami gmin oraz innymi instytucjami
w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów gospodarczych i rynku pracy.

31.  Planowanie i analizowanie wykorzystania środków finansowych na realizację zadań Wydziału oraz sporządzanie sprawozdań w  tym zakresie.

32.  Sprawowanie nadzoru nad Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót