Menu Podmiotowe menu ikonka

ROŚ

  • 10 lutego 2021 11:11

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Pl. Dominikański 3

37-700 Przemyśl

tel. /016/678-25-83, 678-50-54 w. 356

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

obsługa wydziału znajduje się w pokojach nr /52, 53, 54,56/

 

Naczelnik Wydziału: Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.)

 

Zastępca Naczelnika Wydziału: Joanna Kowalska

pokój nr 53 (I p.)

 

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa należy:

 

1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
       a w szczególności:

 

1)  opiniowanie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na etapie projektu budowlanego;

2)   ustalanie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko – dla których raport może być wymagany;

3)   prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie;

4)      wydawanie pozwoleń na:

a)   wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b)    emitowanie hałasu do środowiska.

5)   przyjmowanie zgłoszeń dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;

6)  nakładanie obowiązku – w drodze decyzji – sporządzenia przeglądu ekologicznego dla instalacji mających negatywny wpływ na środowisko;

7)  realizacja zadań określonych przez Zarząd Powiatu wynikających z polityki ekologicznej państwa;

8)  przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska
i gospodarki odpadami.

9)  prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informację o tych terenach.

 

2. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności:

 

1)  wydawanie decyzji na usuwanie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy;

2)   prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń o wpisie tych zwierząt do rejestru.

 

3. Realizowanie zadań wynikających z ustaw: prawo łowieckie i ochronie zwierząt.

4. Wykonywanie nadzoru i wydawanie decyzji w zakresie gospodarki leśnej w lasach
  niepaństwowych, określanie zadań dla właścicieli lasów nie stanowiących własności
    Skarbu Państwa oraz realizowanie innych zadań wynikających  z ustawy o lasach.

5. Realizacja  zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
   w tym m.in.:

 

1)  prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyłączenie gruntu
z upraw rolnych;

2)  wydawanie decyzji stwierdzającej prowadzenie przez właściciela gruntu uprawy leśnej.

 

6.      Realizacja zadań określonych ustawą o odpadach, a w szczególności:

 

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi,

2) wydawanie zezwoleń na odzysk, unieszkodliwienie, zbiórkę lub transport odpadów,

3) wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk, o zamknięciu składowiska lub jego wydzielonej części oraz o składaniu odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach składowisk,

4) prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

7.  Wydawanie kart wędkarskich, łowiectwa podwodnego oraz rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

8.   Wykonywanie prac związanych z utworzeniem Społecznej Straży Rybackiej.

9.   Ustalanie linii brzegu dla wód będących w zarządzie Skarbu Państwa.

10.  Realizowanie zadań związanych z tworzeniem spółek wodnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

11. Podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń w zakresie ochrony roślin uprawnych.

12.  Podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zagrożeń w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego.

13. Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.


 

Przejdź do wpisu
Powrót