Menu Podmiotowe menu ikonka

UAB

  • 13 sierpnia 2019 07:19

 
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. /016/ 678-20-56, 678-50-54 w. 279
 
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 
obsługa wydziału znajduje się w pokojach nr /79, 80, 81/
 
 
Naczelnik Wydziału: Jerzy Władyka
pokój nr 79 (II p.)

 
 
Do zadań Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa należy:
 
 
 
 
 
1.      Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
a w szczególności:
1)      zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2)       warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
3)      zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4)      właściwego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
5)      wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 
2.      Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – Prawo budowlane.
3.      Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
4.      Kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
5.      Dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego.
6.      Żądanie (w razie potrzeby) od uczestników procesu budowlanego, informacji
      i udostępniania dokumentów.
7.      Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach.
8.      Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w zakresie kontroli procedur inwestycyjnych.
9.      Prowadzenie w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
10. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin wchodzących w skład powiatu.

Przejdź do wpisu
Powrót