Menu Podmiotowe menu ikonka

FK

 • 27 stycznia 2021 12:58

Wydział Finansowo–Księgowy

Pl. Dominikański 3

37-700 Przemyśl

tel. /16/  678-50-54 w. 264

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

obsługa wydziału znajduje się w pokojach nr /63,64,67,68,73,76,77/

 
Skarbnik Powiatu: Agnieszka Paryga
pokój nr 65 (II p)

 

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

 

 

 1. Obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków z budżetu powiatu i starostwa, w tym funduszy celowych oraz projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wg zasad określonych w ustawie
  o rachunkowości i w ustawie o finansach publicznych.
 2. Prowadzenie ewidencji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu.
 3. Obsługa kasowa Starostwa, Powiatu oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej.
 4. Opracowanie sprawozdań wg zasad i terminów określonych przez Ministerstwo Finansów.
 5. Sporządzanie bilansu powiatu, jednostkowego bilansu Starostwa Powiatowego i zbiorczego bilansu
   z jednostek organizacyjnych Powiatu.
 6. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w zakresie zadań realizowanych przez Starostę i prowadzenie windykacji należności budżetowych Skarbu Państwa.
 7. Sporządzanie informacji o zaległościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów  publicznych oraz o udzielonej pomocy publicznej.
 8. Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  i pozostałych środków trwałych.
 9. Opracowanie planu amortyzacji.
 10. Rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych.
 11. Sporządzanie deklaracji VAT 7 oraz odprowadzanie podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego w Przemyślu.
 12. Obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i składek na Fundusz Pracy obejmujących:
  1) dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń oraz ich zmian,
  2) sporządzanie deklaracji i raportów,                                                         
  3) odprowadzenie należnych składek.
 13. Windykacja wierzytelności należnych Powiatowi Przemyskiemu lub Skarbowi Państwa w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 14. Czynności egzekucyjne w zakresie windykacji wierzytelności należnych innej jednostce samorządu terytorialnego - gdy Powiat występuje w charakterze wierzyciela na podstawie odrębnych przepisów.
 15. Naliczanie i odprowadzanie składek PFRON.
 16. Rozliczanie pracowników z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń płatnych  ubezpieczenia społecznego.
 17. Rozliczanie pracowników i radnych powiatu z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy.
 18. Udział w przetargach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w zamówieniach powyżej 144.000-EURO.
 19. Organizacja postępowania o zamówienia publiczne na: wybór banku obsługującego rachunek bieżący i banku udzielającego kredyt.
 20. Emisji obligacji.
 21. Realizacja działań związanych z udziałem pomocy publicznej, w tym sporządzanie sprawozdań, informacji o nie udzieleniu takiej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 22. Ustanowienia zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego.
 23. Prowadzenie ewidencji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz jego terminowe regulowanie.
 24. Prawo do hipoteki ustawowej na nieruchomości dłużnika z tytułu należności stanowiących dochód budżetu powiatu.
 25.  Sporządzanie miesięcznych informacji z pobranych opłat skarbowych.
 26. Podawanie do publicznej wiadomości informacji w zakresie:
  1) wykonania budżetu powiatu,
  2) kwoty deficytu lub kwoty nadwyżki budżetowej,
  3) kwoty zobowiązań wymagalnych ,
  4) kwoty dotacji otrzymanych do budżetu Powiatu oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
  5) wykaz udzielnych poręczeń i gwarancji, z wymienionych podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
  6) wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty,                                               
  7) wykaz osób prawnych  i osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  8) kwoty wykorzystanych „środków europejskich”, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 1. Koordynacja w zakresie przedkładania Zarządowi Powiatu Przemyskiego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego za I,II i III kwartał
  w terminie do 20 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, natomiast za IV kwartał w terminie do
  10 lutego po zakończeniu kwartału.
 2. Opracowywanie projektu budżetu powiatu i projektów zmian w budżecie oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
 3. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania  planów finansowych jednostek powiatowych.
 4. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej i Zintegrowanego Systemu Zarządzania  w wydziale.

 

Przejdź do wpisu
Powrót