Menu Podmiotowe menu ikonka

SKARBNIK POWIATU

  • 21 maja 2019 09:08

Agnieszka Paryga

tel. (16) 678-25-80, 678-50-54 w. 264
Przyjmuje strony:  od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 
pokój nr 65 /II p./
 
Kompetencje Skarbnika Powiatu
 
 
1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
2. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących
 spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3 skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik Powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Do zadań skarbnika należy ponadto:
1) koordynacja prac nad opracowaniem projektu budżetu powiatu uwzględniając zasady określone w ustawie o finansach publicznych oraz ustalenia Rady Powiatu,
2) przygotowanie projektu uchwał budżetowych stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych oraz projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
3) przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych,
4) opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
5) przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu powiatu,
6) opracowanie projektów planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
7) przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz uchwały o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych,
8) opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w zakresie
określonym przez Radę Powiatu wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14, zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
9) opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania zadań powiatu w szczegółowości i terminie określonym
w ustawie o finansach publicznych i ustawie o samorządzie powiatowym.
10) Opracowanie  projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  wraz  z załącznikami  w trybie, terminie i na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz  opracowywanie  projektów uchwał w sprawie zmian w wieloletniej  prognozie finansowej.
11) Opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
12) Opracowanie informacji o stanie mienia Powiatu.
13) Terminowe przekazywanie środków finansowych.
14) Podejmowanie działań w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
15) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi
      budżetowej.
 
Skarbnik Powiatu bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego

Przejdź do wpisu
Powrót