Menu Podmiotowe menu ikonka

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA STWIERDZENIU ZGONU, WYSTAWIANIU KART ZGONU ORAZ USTALANIU JEGO PRZYCZYN, NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO

 • 30 listopada 2023 13:19

Przejdź do wpisu

praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na pełnej analizie opracowań geodezyjnych wykonanych i przyjętych do pzgik obejmujących granice, powierzchnie 10 działek poł. w jednym kompleksie – obręb Wybrzeżegm. Dubiecko

 • 03 listopada 2023 15:09

Przejdź do wpisu

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA

 • 21 marca 2023 16:00

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O POWIERZENIE GRANTU II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, dla zamówien przekraczających 50 tys. zł netto.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na ,, Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego za 2021 rok w 2022 roku

 • 04 lutego 2022 09:14

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na ,, Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego za 2020 rok w 2021 roku

 • 20 stycznia 2021 08:38

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na ,, Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego za 2019 rok w 2020 roku

 • 17 stycznia 2020 07:03

Przejdź do wpisu

Organizacja półkolonii w okresie wolnym od nauki szkolnej (wakacje) dla 30 uczestników - dojazdy do miejsca atrakcji (3 wyjazdy, 450 km)

 • 12 czerwca 2019 11:28

Organizacja półkolonii w okresie wolnym od nauki szkolnej (wakacje) dla 30 uczestników - dojazdy do miejsca atrakcji (3 wyjazdy, 450 km)

Organizacja półkolonii w okresie wolnym od nauki szkolnej (wakacje) dla 30 uczestników - dojazdy do miejsca atrakcji (3 wyjazdy, 450 km)

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego w 2018 roku

 • 20 lutego 2018 12:00

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie podziału nieruchomości

 • 14 listopada 2023 09:41

Wykonanie podziału działki nr 100/341 o pow. 0,08 ha obj. księgą wieczysta nr PR1P/00075005/1 i 100/571 o pow. 0,2528 ha obj. księgą wieczystą nr PR1P/00075077/6, obr. Nienadowa gmina Dubiecko – obszar wiejski

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości.

 • 14 listopada 2023 09:27

Wykonanie wyceny nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2108R Orły  - Niziny z drogą gminną nr 116384R Zadąbrowie Strefa”. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydano w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 163 z późn. zm.)

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi finansowej realizacji prac zagospodarowania poscaleniowego wsi Kalników, gmina Stubno

 • 06 listopada 2023 13:57

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, celem ustalenia i ewentualnego wyeliminowania błędu wykazanego w danych ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic i oznaczenia- spr.nr G.II.A.6626.359.2015

 • 09 października 2023 15:08

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pracy geodezyjnej

 • 06 października 2023 11:58

Zamówienie obejmuje wykonanie podziału działki nr 43/5 o pow. 1,79 ha obr. Nienadowa gmina Dubiecko – obszar wiejski, obj. księgą wieczystą nr PR1P/00075077/6 zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe dot. wykonania pracy geod. - kartog. na terenie powiatu przemyskiego polegającej na ustaleniu przebiegu granic działek położonych w obrębie Śliwnica Krasiczyńska gm. Krasiczyn – dot. sprawy administracyjnej nr G.II.B.6620.451.2018

 • 05 października 2023 14:40

Przejdź do wpisu

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej będącej podstawą do wyeliminowania powstałych po wykonanym scaleniu na obiekcie wsi Kosienice gm. Żurawica rozbieżności powierzchni działki pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną egib- nr G.II.B.6620.54.2023

 • 02 października 2023 14:52

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na usługę obejmującą „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania poscaleniowego wsi Kalników, gmina Stubno na obszarze 2426,7758 ha w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji”

 • 28 września 2023 11:28

Przejdź do wpisu

Protokól z wyboru

 • 26 września 2023 11:22

Przejdź do wpisu

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów przeprowadzana na wniosek G.II.B.6623.10.2023

 • 22 września 2023 14:19

Przejdź do wpisu

Prośba o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej.

 • 20 września 2023 10:05

Zamówienie obejmuje:

1.    Wykonanie podziału działki nr 350/2 o pow. 0,11 ha obr. Dubiecko gmina Dubiecko - Miasto,
obj. księgą wieczystą nr PR1P/00114042/8 zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Podziału dokonuje się w celu wydzielenia działki do przekazania na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko.

2.    Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej:

1)      mającej na celu określenie jakim obecnie działkom ewidencyjnym obr. Orzechowce odpowiadają parcele gruntowe nr 395, 396/2, 397/2, 399, 401/2, 401/1 gminy katastralnej Orzechowce, które objęte są decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr L.dz.K1.II-680/61/68 z dnia 19.12.1968 r.

2)      dotyczącej regulacji stanu prawnego działek nr 540/5 o pow. 0,12 ha i 540/6 o pow. 0,10 ha
obr. Żurawica gmina Żurawica

3)      dotyczącej regulacji stanu prawnego działek nr 2775 o pow. 0,0609 ha i 3680 o pow. 10,0110 ha obr. Kalników gmina Stubno.

Przejdź do wpisu

Powiat Przemyski zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej

 • 14 września 2023 09:48

 

Zamówienie obejmuje:

1.    Wykonanie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu wyróżnienie z działki nr 203 o pow. 0,0827 ha obr. Młodowice gmina Fredropol dwóch nowych działek ewidencyjnych zgodnie z załączeniem nr 1 do niniejszego zapytania na podstawie §  7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1390 z późn. zm.)
. Na nowo wydzielonej działce zajętej pod drogę powiatową nr 2094R dokonać aktualizacji użytku gruntowego z obecnie ujawnionego na użytek gruntowy „dr”.

2.    Wykonanie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację użytków gruntowych z obecnie ujawnionych na użytek gruntowy „dr” dla działek nr:

1)      151 o pow. 0,35 ha i 238 o pow. 0,11 ha obr. Młodowice gmina Fredropol.

2)      323/2 o pow. 0,0036 ha i 336/1 o pow. 0,0208 ha obr. Hermanowice gmina Przemyśl.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów

 • 06 września 2023 13:16

Przejdź do wpisu

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów przeprowadzona na wniosek G.II.B.6623.7.2023

 • 30 sierpnia 2023 12:32

Przejdź do wpisu

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu z urzędu

 • 24 sierpnia 2023 13:18

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wycinkę drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenie nieruchomości Powiatu Przemyskiego.

 • 13 lipca 2023 13:05

Zamówienie polega na wykonaniu jednorazowej usługi w zakresie wycinki 5 sztuk drzew gatunek modrzew europejski o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 176 cm, 135 cm, 109 cm, 138 cm, 107 cm, oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki drzew rosnących na terenie nieruchomości Powiatu Przemyskiego oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1595/5 obr. Korytniki gmina Krasiczyn.

Zamówienie obejmuje również transport drewna z miejsca wycinki, uprzątnięcia terenu prac w terminie określonym w ust. 5 niniejszego zapytania. Wszelkie koszty związane z wycinką i pozyskaniem drewna ponosi Wykonawca.

Przejdź do wpisu

Starosta Przemyski zwraca się z prośbą o przesłanie oferty współpracy w zakresie wykoszenia trawy, wycięciu samosiejek drzew i krzewów, uprzątnięciu terenu ze śmieci i porzuconych przedmiotów wraz z ich wywiezieniem z terenu nieruchomości.

 • 03 lipca 2023 13:19

Zamówienie polega na wykonanie jednorazowej usługi w zakresie:

1)       wykoszenia trawy i pozostawienia skoszonej trawy, wycięcia samosiejek drzew i krzewów, wraz z  wywiezieniem powstałych w wyniku tego odpadów,

2)       uprzątnięcia terenu ze śmieci i porzuconych przedmiotów, wraz z ich wywiezieniem

 

z terenu nieruchomości położonej:

a)     w Przemyślu przy ul. Słowackiego 68B i ul. Stachiewicza, o łącznej powierzchni 1,1311 ha, obejmującą 18 niezabudowanych działek gruntowych położonych w obrębie miasta Przemyśla, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 1562, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1939/4, 1939/5, 1939/6, 1939/7, 1939/8, 1939/9, 1939/10, 1939/11, 1939/13, 1939/14, 1939/15, 1939/16, 1939/17.

b)     w miejscowości Nienadowa o łącznej pow. 2,1260 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków następującymi nr: 100/573, 100/576, 100/575, 100/577, 100/578. Uwaga, nieruchomość zabudowana o częściowo utwardzonej nawierzchni.

Przejdź do wpisu

Prośba o przesłanie propozycji oferty współpracy w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym oraz prasie o zasięgu krajowym.

 • 30 czerwca 2023 11:20

Zamówienie polega na zamieszczaniu na bieżąco według potrzeb Zamawiającego ogłoszeń o przetargach, komunikatów i etc. czarno- białych w roku 2023 – 2024 
(od chwili zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.) w:

 1. prasie o zasięgu lokalnym
 2. prasie o zasięgu lokalnym

        w dwóch dniach w tygodniu wskazanych przez oferenta.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na pracę geodezyjną polegającą na wyeliminowaniu błędów w zakresie danych budynkowych.

 • 28 czerwca 2023 12:14

Zapytanie ofertowe na pracę geodezyjną polegającą na wyeliminowaniu błędów w zakresie danych budynkowych.

Zapytanie ofertowe na pracę geodezyjną polegającą na wyeliminowaniu błędów w zakresie danych budynkowych.

Przejdź do wpisu

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 ...

 • 06 czerwca 2023 13:19

Przejdź do wpisu

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O P

 • 06 czerwca 2023 13:18

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRAC ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO WSI ZALESIE, GM. KRASICZYN

 • 05 czerwca 2023 08:26

Przejdź do wpisu

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKAC

 • 24 maja 2023 08:05

Przejdź do wpisu

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKAC

 • 12 kwietnia 2023 09:13

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na "Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy Placu Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu ".

 • 07 kwietnia 2023 09:22

Przejdź do wpisu

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA

 • 21 marca 2023 15:54

Przejdź do wpisu

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA

 • 21 marca 2023 15:53

Przejdź do wpisu

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • 21 marca 2023 15:50

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O POWIERZENIE GRANTU II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, dla zamówien przekraczających 50 tys. zł netto.

Przejdź do wpisu

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010

 • 21 marca 2023 15:44

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O POWIERZENIE GRANTU

Przejdź do wpisu

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010

 • 21 marca 2023 15:43

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w ramach projekt „DOSTĘPNY SAMORZĄD-GRANT” REALIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.18 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 W RAMACH UMOWY NR DSG/0010 O POWIERZENIE GRANTU

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla : Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

 • 09 grudnia 2022 13:34

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

 • 07 grudnia 2022 13:17

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu kart zgonu oraz ustaleniu jego przyczyn

 • 30 listopada 2022 11:51

Przejdź do wpisu

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3 w Przemyślu, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie pracy geodezyjnej w obr. Kuńkowce, gmina Przemyśl.

 • 05 października 2022 08:26

Zamówienie obejmuje podział działki nr 357/1 o pow. 0,0546 ha objętej księgą wieczystą nr PR1P/00052914/9 położonej w obr. Witoszyńce gm. Przemyśl. Podział w/w działki należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego zapytania. Podział niniejszy wykonuje się w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę powiatową 2102R.

Przejdź do wpisu

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3 w Przemyślu, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac geodezyjnych.

 • 30 września 2022 06:53

Przejdź do wpisu

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji

 • 06 września 2022 12:40

Przejdź do wpisu

G.IV.A.6840.1.2022 zaproszenie do złożenia oferty na wycenę dla potrzeb sprzedaży nieruchomości Powiatu Przemyskiego połozonych w Nienadowej ( osmiu działek)

Przejdź do wpisu

Zakup Łóżek Polowych

 • 19 sierpnia 2022 12:18

Przejdź do wpisu

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Przemyskiego, Plac Dominikański 3 w Przemyślu, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie wycen

 • 09 sierpnia 2022 08:14

Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla:
- 33 działek z terenu gminy Bircza oraz Przemyśl
- 92 działek z terenu gminy Krasiczyn
- 61 działek z terenu  gminy Medyka
- 172 działek z terenu gminy Żurawica

Przejdź do wpisu

Prace adaptacyjne dostosowujące budynek i pomieszczenia do pełnienia funkcji wypożyczalni sprzętu PRW oraz potrzeb osób niepełnosprawnych

 • 24 lipca 2022 18:51

Prace adaptacyjne dostosowujące budynek i pomieszczenia do pełnienia funkcji wypożyczalni sprzętu PRW oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3. pn. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych VIII Integracja społeczna w ramach naboru nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0013/21-00.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 22 lipca 2022 20:44


Powiat Przemyski w ramach zawartej w dniu 04.03.2022 r. Umowy nr DFS-V.7211.24.2022 uzyskał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Przejdź do wpisu

Zatrudnienie doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

 • 11 lipca 2022 10:29

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na zadanie dotyczące zatrudnienia doradcy ds. sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego ( dalej: PRW) w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3. pn. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych VIII Integracja społeczna w ramach naboru nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0013/21-00.
 
II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, dla zamówien przekraczających 50 tys. zł netto.

Przejdź do wpisu

Zakup artykułów spożywczych

 • 04 lipca 2022 07:22

Przejdź do wpisu

G.IV.A.6821.14.2022 z 23.06.2022 zapytanie cenowe na przedłożenie oferty cenowej na koszenie trawy, wycięcie samosiejek drzew i krzewów, uprzątnięcie terenu ze śmieci i porzuconych przedmiotów wraz z ich wywiezieniem z terenu nieruchomości Powiatu Przemyskiego w Nienadowej

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego w formie samooceny z niezależną walidacją

 • 17 czerwca 2022 10:36

Przejdź do wpisu

Dostawa Fabrycznie nowego samochodu osobowego

 • 15 czerwca 2022 11:04

Przejdź do wpisu

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRAC ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO - ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WYCENĘ

Przejdź do wpisu

Zakup artykułów spożywczych i chemicznych.

 • 31 maja 2022 11:57

Przejdź do wpisu

Zakup artykułów zakwaterowania

 • 20 maja 2022 08:49

Przejdź do wpisu

G.IV.B.6840.7.2019 z 29.04.2022 zaproszenie do złożenia oferty na wycenę dla potrzeb sprzedaży wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oraz prawa użytkowania wieczystego dz. nr 627/1 o pow. 0,2770 ha w Wapowcach stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste

Przejdź do wpisu
Powrót