Menu Podmiotowe menu ikonka

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, KURIERSKICH ORAZ PACZEK I ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW

  • 30 września 2020 10:55

Przejdź do wpisu

Usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  • 06 marca 2020 12:55

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (WZUS)
      
Usługi społeczne w ramach projektu
pn.: „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 

Przejdź do wpisu

Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  • 28 lutego 2020 12:54

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem jest:
 
Usługa przeprowadzenia diagnozy potrzeb i problemów dzieci dla 2 uczestników, weryfikacja Indywidualnego Planu Wsparcia, ewentualnie  modyfikacja: tj. w 2020 r. przeprowadzenie 2 weryfikacji , bądź modyfikacja co pól roku 30 uczestników projektu realizowanego przez Powiat Przemyski pn. „Stop nudzie –stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.4, nr Umowy RPPK.08.04.00-18-0005/18-00 od dnia 26.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 

Przejdź do wpisu

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH, KURIERSKICH ORAZ PACZEK I ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW

  • 28 października 2019 13:24

Przejdź do wpisu
Powrót