Menu Podmiotowe menu ikonka

UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PODMIOTOM REALIZUJĄCYM ZADANIA PUBLICZNE

 • 12 kwietnia 2022 06:59

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
Wnioskodawcą może być podmiot:

 • realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • realizujący zadanie publiczne na skutek powierzenia lub zlecenia takiego zadania przez podmiot publiczny.
II. OPŁATY
1. Zbiory danych z rejestrów publicznych udostępnia się nieodpłatnie, zgodnie
z art. 40a ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne - w trybie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
 • stawki podstawowe określone we wszystkich tabelach załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB;
 • w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł;
 • opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośnik dostarczy wnioskodawca;
 • materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
3. Opłata za wysyłkę danych pod wskazany adres:
 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
4. Wysokość opłaty (za nośnik lub/i wysyłkę) utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
5. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO wnioskodawca odbiera wraz z zamówionymi zbiorami danych.
6. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…
7. W przypadku odbioru osobistego, opłaty można dokonać w kasie urzędu.
8. Odbiór danych następuje po dokonaniu opłaty za nośnik danych elektronicznych lub/i wysyłkę danych.
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
1. Wnioski można wnosić:
 • osobiście
 • tradycyjną pocztą
 • faksem: na numer 16 678 27 60 (nie dotyczy w przypadku konieczności złożenia wraz z wnioskiem dokumentu pełnomocnictwa).
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
 • lub za pośrednictwem geoportalu powiatu przemyskiego pod adresem http://powiat-przemysl.geoportal2.pl/
2. Składanie podań drogą elektroniczną:
Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i §3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego lub za pośrednictwem geoportalu powiatu przemyskiego pod adresem http://powiat-przemysl.geoportal2.pl/

IV. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI
1. Sposób realizacji:
 • przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO),
 • na informatycznym nośniku danych (płyta CD/DVD, nośnik zewnętrzny wnioskodawcy)
 • za pośrednictwem geoportalu powiatu przemyskiego http://powiat-przemysl.geoportal2.pl/
2. Formaty udostępnianych zbiorów danych:
 • GML, PDF (EGIB)
 • GML, SHP, DXF, TXT (BDOT500, GESUT, BDSOG)
 • GML, TXT (RCiWN)
3. Termin udostępniania:
 • 14 dni od dnia doręczenia wniosku.
Termin realizacji, liczony w dniach roboczych, może ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.
V. KOMÓRKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu parter  (EGIB i RCWiN)
tel. 16 678 50 54 wew. 377
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  (BDOT500, GESUT, BDSOG)
tel. 16 678 60 42
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
VII. UWAGI
1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/ władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
2. Warunkiem odbioru zbiorów danych udostępnionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:
 • posiadanie konta na platformie ePUAP,
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
 • wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB.
VIII. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
2. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 346).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 29).
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2020r., poz. 1322 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz.256 z późn. zm.).
IX. FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Przejdź do wpisu
Powrót