Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wykonania czynności klasyfikacyjnych w terenie

  • 18 lipca 2023 12:07

Wybór klasyfikatora odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie zapytania ofertowego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących udzielenia zamówień publicznych poniżej 130 tyś. zł. tj Zarządzenia Nr 01/2021 Starosty Przemyskiego z dnia 05 stycznia 2021 r., ze zm.

Osoba ubiegająca się o możliwość  wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu przemyskiego w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu  powinna spełniać poniższe warunki :

1)      Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2)      Nie być karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe.

3)      Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku studiów w obszarze nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych lub nauk geodezyjnych.

4)      Ukończyć studia podyplomowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wg minimalnych wymogów programowych ustalonych przez ministra właściwego ds. rozwoju wsi w drodze rozporządzenia lub kursu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5)      Posiadać pięcioletnią praktykę zawodową  zarówno w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia jak również drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich .

6)      Posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac klasyfikacyjnych poparte należytym wykonaniem co najmniej 10 prac (obiektów) w zakresie klasyfikacji gruntów przeprowadzonych na terenie co najmniej dwóch powiatów, które potwierdzone zostało referencjami uzyskanymi od właściwych organów administracji państwowej.

Przejdź do wpisu
Powrót