Menu Podmiotowe menu ikonka

G.IV.A.6840.1.2022 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Przemyskiego położonych w Nienadowej oznaczonych jako działki nr 100/348, nr 100/572, nr 100/573, nr 100/575, nr 100/576, nr 100/577, nr 100/578 przeznaczonych do zbycia

  • 26 października 2023 15:05

Przejdź do wpisu

Zadania Zarządu Powiatu

  • 02 lutego 2007 11:17

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady,
- wykonywanie uchwał rady,
- gospodarowanie mieniem powiatu,
- wykonywanie budżetu powiatu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.

Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
- dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Przejdź do wpisu

Powrót